SFS 1986:650

860650.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:650

oin ändring i skadeståndslagen (1972:207)5

utkom från trycket

den 15 juli 1986

Utfärdad den 26 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut* föreskrivs att 3 kap. 10 § skadeståndslagen

(1972:207)^ skall ha följande lydelse.

3 kap.

10 § Talan om ersättning enligt 2 § med anledning av dom eller beslut av

högsta domstolen, regeringsrätten, hovrätt eller allmän underrätt väckes
vid den domstol som enligt 2 kap. 2 § eller 3 kap. 3 § rättegångsbalken är

behörig att upptaga där angivna mål på grund av brott av domare vid den
domstol som meddelat domen eller beslutet. Motsvarande gäller i fråga om

ersättningstalan enligt 2 § med anledning av beslut eller åtgärd av någon
som anges i nämnda lagrum i rättegångsbalken. Sådan talan med anledning
av beslut av riksdagen eller regeringen väckes i högsta domstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1985/86:9, JuU 2 4, rskr. 213.

^ Lagen omtryckt 1975:404,

1297

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.