SFS 1990:153

900153.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:153 Lag

Utkom från trycket

den 9 maj 1990

om ändring i skadeståndslagen (1972:207);

utfärdad den 5 april 1990.

^

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 kap. 1 § skadeståndslagen

(1972:207) skall ha följande lydelse.

6 kap.

'

1

Skadestånd med anledning av personskada kan jämkas, om den

skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medver-'

kat till skadan. Skadestånd till förare av motordrivet fordon som har gjort

sig skyldig till brott som avses i 4 § eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för ;

vissa trafikbrott kan även jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet'
har medverkat till skadan. Har personskada lett till döden, kan skadestånd
till efterlevande också jämkas, om den avlidne uppsåtligen har medverkat
till dödsfallet.

Skadestånd med anledning av sakskada eller ren förmögenhetsskada kan

jämkas, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.

Jämkning av skadestånd enligt första eller andra stycket sker efter vad

som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och
omständigheterna i övrigt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1989/90:2, JuU2, rskr. 106.

' Senaste lydelse 1975:1357.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.