SFS 1991:1555

911555.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1555

om ändring i skadeståndslagen (1972:207);

utkom från trycket

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 3 § skadeståndslagen

(1972:207)^ skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 § Den som vållar person- eller sakskada under påverkan av en allvarlig

psykisk störning skall ersätta skadan i d en mån det är skäligt med hänsyn
till hans sinnestillstånd, handlingens beskaflfenhet, föreliggande ansvars­
försäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständighe­

ter. Detsamma gäller om någon vållar sådan skada under påverkan av en
annan psykisk störning och störningen inte är självförvållad och tillfällig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

den 16 december 1991

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr. 42.

^ Lagen omtryckt 1975:404.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.