SFS 1989:926

890926.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:926

om ändring i skadeståndslagen (1972:207);

utkom från trycket

den 15 december 1989

utfärdad den 7 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om skadeståndslagen

(1972:207)^

dels att 3 kap. 3 -

5 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 3 kap. 7 § skall ha följande lydelse.

3 kap.
7 § Talan om ersättning enligt 2 § får ej föras med anledning av beslut av

riksdagen eller regeringen eller av högsta domstolen, regeringsrätten eller
försäkringsöverdomstolen, om icke beslutet upphävts eller ändrats. Sådan

talan får ej heller föras med anledning av beslut av lägre myndighet, vilket
efter överklagande prövats av regeringen, högsta domstolen, regeringsrät­

ten eller försäkringsöverdomstolen utan att beslutet upphävts eller änd­

rats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1989/90:42. LUIG, rskr. 50.

^ Lagen omtryckt 1975:404.

^ U5

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.