SFS 1975:1411

751411.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1411 Lag

utkom frän tryoket O" ändring i skadeståndslagen (1972: 207);
den 13 januari 197 6

utfärdad den 15 december 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 3 kap. 8 § skadeståndslagen

(1972; 207)2

ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1975/76: 15, LU 3, rskr 113.

2640

- Lagen omtryckt 1975: 404.

¬

background image

31CAP

SFS 1975:1411

8 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller ej i fråga om sådan skada i

k

följd av trafik med motordrivet fordon som vållats av fordonets förare,

i den mån trafikskadeersättning kan utgå för skadan enligt trafikskade-

lagen (1975: 1410).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

'C

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Staffan Magnusson

(Justitiedepartementet)

i:'

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.