SFS 1986:445

860445.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS m6:445

Utkom från trycket

den 19juni 1986

Lag

om änidriMg i skadestamdsIageE (1972:2(1)7);

utfärdad den 5 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 3§ skadeståndslagen

(1972:207)2 följande

lydelse.

1 kap.

3 § Bestämmelserna i denna lag om skyldighet att ersätta personskada

tillämpas också i fråga om lidande som någon tillfogar annan genom brott

mot den personliga friheten, genom annat ofredande som innefattar brott,

genom brytande av post- eller telehemlighet, intrång i förvar, olovlig
avlyssning eller olaga diskriminering eller genom ärekränkning eller dylik

brottslig gärning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1985/86:98, SfU 20, rskr. 301.

^ Lagen omtryckt 1975:404.

;| [J:i

P

låi

ö'

Erii

Q

Itl

b

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.