SFS 1994:2065 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Skadeståndslag (1972:207) / SFS 1994:2065 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
SFS 1994_2065 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972_207)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

7258

SFS 1994:2065
Utkom från trycket

den 11 januari 1995

Lag
om ändring i skadeståndslagen (1972:207);

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 4 § skadeståndslagen

(1972:207)2 skall ha följande lydelse.

4 §3 Vid tillämpning av denna lag likställes med arbetstagare

1. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och

annan som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring,

2. den som under utbildning vid skola eller vård i anstalt utför arbete

som till sin art liknar sådant som vanligen utföres av arbetstagare,

3. den som för annans räkning eljest utför arbete under omständigheter

liknande dem som förekommer i anställningsförhållande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. �ldre bestämmelser tillämpas

beträffande den som före ikraftträdandet antagits till grundutbildning
enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:6, bet 1994/95:FöUl, rskr. 1994/95:78.

2

Lagen omtryckt 1975:404.

3

Senaste lydelse 1980:1023.

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.