SFS 1995:24 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Skadeståndslag (1972:207) / SFS 1995:24 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
SFS 1995_24 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972_207)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:24

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag

om ändring i skadeståndslagen (1972:207);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 7 § skadeståndslagen

(1972:207)2 skall ha följande lydelse.

3 kap.

7 §3 Talan om ersättning enligt 2 § får inte föras med anledning av
beslut av riksdagen eller regeringen eller av Högsta domstolen eller
Regeringsrätten, om inte beslutet upphävts eller ändrats. Sådan talan får
inte heller föras med anledning av beslut av lägre myndighet, vilket efter
överklagande prövats av regeringen, Högsta domstolen eller Regerings-
rätten, utan att beslutet upphävts eller ändrats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. I fråga om beslut som har

meddelats av Försäkringsöverdomstolen före ikraftträdandet gäller
3 kap. 7 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Lagen omtryckt 1975:404.

3

Senaste lydelse 1989:926.

26

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.