SFS 1995:1190 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Skadeståndslag (1972:207) / SFS 1995:1190 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
SFS 1995_1190 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972_207)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2155

SFS 1995:1190

Utkom från trycket
den 28 november 1995

Lag

om ändring i skadeståndslagen (1972:207);

utfärdad den 16 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 3 § skadeståndslagen

(1972:207)2 skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1994/95:229, bet. 1995/96:LU3, rskr. 1995/96:7.

2

Lagen omtryckt 1975:404.

background image

SFS 1995:1190

5 kap.

3 §3 Vid bestämmande av ersättning iör inkomstförlust eller förlust av
underhåll avräknas förmån som den skadelidande med anledning av
förlusten har rätt till i form av

1. ersättning som betalas på grund av obligatorisk försäkring enligt

lagen (1962:381) om allmän försäkring eller på grund av lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller någon annan likartad för-
mån,

2. pension eller annan periodisk ersättning eller sjuklön, om för-

månen betalas av en arbetsgivare eller på grund av en försäkring som
är en anställningsförmån.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1977:272.

2156

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.