SFS 2019:849 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Skadeståndslag (1972:207) / SFS 2019:849 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
SFS2019-849.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 1 § skadeståndslagen
(1972:207)2 ska ha följande lydelse.

3 kap.
1 §
Den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta

1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller

försummelse i tjänsten,

2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott,

och

3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på sätt som

anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse i tjänsten.

I fråga om skadeståndsansvar för staten eller en kommun gäller även det

som sägs nedan i detta kapitel. Det som där sägs om en kommun gäller också
en region och ett kommunalförbund.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Lagen omtryckt 2001:732.

SFS

2019:849

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.