SFS 2000:126 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Skadeståndslag (1972:207) / SFS 2000:126 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
000126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skadeståndslagen (1972:207);

utfärdad den 30 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i skadeståndslagen (1972:207)

skall införas en ny paragraf, 6 kap. 5 §, av följande lydelse.

6 kap.

5 §

En skadelidande som har tillerkänts skadestånd för lidande enligt

1 kap. 3 § skall inte förpliktas att ersätta den skadeståndsskyldiges rätte-
gångskostnader i ett mål där skadestånd på grund av brottet prövas. Detta
gäller dock inte om särskilda skäl föranleder annat.

Om det finns särskilda skäl gäller vad som sägs i första stycket första me-

ningen också en skadelidande som enligt 5 kap. 1 § första stycket 3 har till-
erkänts skadestånd på grund av brott för sveda och värk, lyte eller annat sta-
digvarande men eller olägenheter i övrigt till följd av skadan.

Undantag från vad som sägs i första och andra styckena får göras i fråga

om sådana kostnader som den skadelidande har orsakat genom att uppträda
på ett sätt som avses i 18 kap. 3 eller 6 § eller 31 kap. 4 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000. Den nya bestämmelsen skall

dock endast tillämpas i de fall yrkandet om skadestånd har framställts efter
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:47, bet. 1999/2000:LU14, rskr. 1999/2000:164.

SFS 2000:126

Utkom från trycket
den 11 april 2000

2*

SFS 2000:121�143

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.