SFS 1998:715 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Skadeståndslag (1972:207) / SFS 1998:715 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
980715.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i skadeståndslagen (1972:207);

utfärdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 3 § skadeståndslagen

(1972:207) skall ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

2 Staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som

vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga
upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns
särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas upplysningarnas eller rådens art,
deras samband med myndighetens verksamhetsområde och omständig-
heterna när de lämnades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:105, bet. 1997/98:LU27, rskr. 1997/98:277.

2

Tidigare 3 § upphävd genom 1989:926.

Svensk författningssamling

SFS 1998:715
Utkom från trycket
den 30 juni 1998

background image

SFS

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.