SFS 2010:703 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

100703.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skadeståndslagen (1972:207);

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skadeståndslagen

(1972:207)

2

dels att 3 kap. 6 § och rubriken till 3 kap. ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 5 och 11 §§, av

följande lydelse.

3 kap. Skadeståndsansvar för annans vållande och för det
allmänna

5 §

En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta

1. personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott, och
2. skada på grund av att barnet kränker någon annan på sätt som anges i

2 kap. 3 §.

Förälderns ansvar enligt första stycket är för varje skadehändelse begrän-

sat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring som har fastställts för det år då skadehändelsen inträffade. Står
barnet under vårdnad av två föräldrar, gäller begränsningen för dem gemen-
samt.

Om beloppet som anges i andra stycket inte räcker till full ersättning åt

flera som lidit skada till följd av skadehändelsen, ska ersättningen sättas ned
med samma kvotdel för var och en av de skadelidande.

6 §

Ersättning enligt 1 eller 2 § för sakskada kan jämkas, om det är skäligt

med hänsyn till föreliggande försäkringar eller försäkringsmöjligheter.

Ersättning enligt 5 § kan jämkas, om det är uppenbart oskäligt att föräld-

ern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet
eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet
begår brott.

11 §

Åklagaren är under de förutsättningar som anges i 22 kap. 2 § första

stycket rättegångsbalken skyldig att i samband med åtalet förbereda och
utföra målsägandens talan om sådant skadestånd som avses i 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

1 Prop. 2009/10:142, bet. 2009/10:CU23, rskr. 2009/10:296.

2 Lagen omtryckt 2001:732.

SFS 2010:703

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:703

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.