SFS 2010:704 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

100704.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skadeståndslagen (1972:207);

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 5 § skadeståndslagen

(1972:207)

2 ska ha följande lydelse.

5 §

3

En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta

1. personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott, och
2. skada på grund av att barnet kränker någon annan på sätt som anges i

2 kap. 3 §.

Förälderns ansvar enligt första stycket är för varje skadehändelse begrän-

sat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialför-
säkringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. Står bar-
net under vårdnad av två föräldrar, gäller begränsningen för dem gemen-
samt.

Om beloppet som anges i andra stycket inte räcker till full ersättning åt

flera som lidit skada till följd av skadehändelsen, ska ersättningen sättas ned
med samma kvotdel för var och en av de skadelidande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:142, bet. 2009/10:CU23, rskr. 2009/10:296.

2 Lagen omtryckt 2001:732.

3 Senaste lydelse 2010:703.

SFS 2010:704

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.