SFS 2010:1213 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Skadeståndslag (1972:207) / SFS 2010:1213 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
101213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skadeståndslagen (1972:207);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 3 § skadeståndslagen

(1972:207)

2 ska ha följande lydelse.

5 kap.

3 §

Vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust eller förlust av

underhåll avräknas förmån som den skadelidande med anledning av för-
lusten har rätt till i form av

1. ersättning enligt socialförsäkringsbalken eller någon annan likartad för-

mån,

2. pension eller annan periodisk ersättning eller sjuklön, om förmånen be-

talas av en arbetsgivare eller på grund av en försäkring som är en anställ-
ningsförmån.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller för förmåner som avser tid före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Lagen omtryckt 2001:732.

SFS 2010:1213

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.