SFS 2010:1458 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Skadeståndslag (1972:207) / SFS 2010:1458 Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
101458.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skadeståndslagen (1972:207);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skadeståndslagen

(1972:207)

2

dels att i 3 kap. 7 § ordet ⬝Regeringsrätten⬝ ska bytas ut mot ⬝Högsta för-

valtningsdomstolen⬝,

dels att 3 kap. 10 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

10 §

Talan om ersättning enligt 2 § med anledning av dom eller beslut av

Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt eller allmän
underrätt väcks vid den domstol som enligt 2 kap. 2 § eller 3 kap. 3 §
rättegångsbalken är behörig att ta upp där angivna mål på grund av brott av
domare vid den domstol som meddelat domen eller beslutet. Motsvarande
gäller i fråga om ersättningstalan enligt 2 § med anledning av beslut eller
åtgärd av någon som anges i nämnda lagrum i rättegångsbalken. Sådan talan
med anledning av beslut av riksdagen eller regeringen väcks i Högsta
domstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Lagen omtryckt 2001:732.

SFS 2010:1458

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.