SFS 2007:333 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 2007:333 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
070333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om trafikskadelagen

(1975:1410)

3

dels

att 5 och 27 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

5 §

4

Trafikförsäkring får meddelas av

1. en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det enligt 2 kap. 3 § för-

säkringsrörelselagen (1982:713), utom i det fall som avses i andra stycket,

2. en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det enligt 4 kap. 1 § lagen

(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige och

3. en EES-försäkringsgivare som är verksam i Sverige enligt 2 kap. 1 § la-

gen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksam-
het i Sverige, utom i det fall som avses i andra stycket.

Om ett fordon som är registrerat i vägtrafikregistret köps i syfte att införas

och stadigvarande brukas i ett annat EES-land, får trafikförsäkring under
30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning meddelas av en
försäkringsgivare som enligt 2 a kap. försäkringsrörelselagen är verksam i
det land till vilket fordonet skall införas eller en EES-försäkringsgivare som
är verksam i det landet.

En försäkringsgivare som får meddela trafikförsäkring är skyldig att på

begäran meddela trafikförsäkring. I ett tillstånd enligt 2 kap. 3 § försäkrings-
rörelselagen eller 4 kap. 1 § lagen om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige kan dock skyldigheten begrän-
sas till att gälla försäkring åt personer som tillhör en viss yrkesgrupp eller in-
tressegrupp eller som är bosatta inom ett visst område. Finansinspektionen
kan efter ansökan besluta om motsvarande begränsning för försäkrings-
givare som driver verksamhet här enligt 2 kap. 1 § lagen om utländska för-
säkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Finans-
inspektionens beslut får överklagas hos regeringen.

1

Prop. 2006/07:50, bet. 2006/07:CU25, rskr. 2006/07:156.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/14/EG av den 11 maj 2005 om änd-

ring av rådets direktiv 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG och 90/232/EEG samt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG om ansvarsförsäkring för motor-
fordon (EUT L 149, 11.6.2005 s. 14, Celex 32005L0014).

3

Lagen omtryckt 1994:43.

4

Senaste lydelse 2005:1126.

SFS 2007:333

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:333

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

En försäkringsgivare som avser att meddela trafikförsäkring genom

gränsöverskridande verksamhet med stöd av 2 kap. 1 § lagen om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige men
som inte har fast driftställe i Sverige skall ha en representant här i landet.
Representanten skall vara bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk per-
son. Försäkringsgivaren skall utfärda en fullmakt för representanten att gent-
emot skadelidande företräda försäkringsgivaren och att själv eller genom nå-
gon annan tala och svara för denne angående försäkringsfall. Representanten
skall även ha behörighet att företräda försäkringsgivaren vid kontroll av om
det finns giltig trafikförsäkring. Försäkringsgivaren skall informera försäk-
ringstagarna om vem som är försäkringsgivarens representant och om den-
nes adress. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om villkor för sådana representanter.

17 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om skyldighet

1. för försäkringsgivaren, dennes representant enligt 27 § och den trafik-

försäkringsförening som avses i 33 § att till den skadelidande ge ett motive-
rat besked om ersättning och

2. för försäkringsgivaren att till försäkringstagaren utfärda intyg om ska-

defall.

27 §

5

Den som enligt 2 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (1982:713) eller

4 kap. 1 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepen-
sionsinstituts verksamhet i Sverige meddelar trafikförsäkring skall ha en
skaderegleringsrepresentant i varje annat EES-land. Representanten skall
vara bosatt i det landet eller, om det är en juridisk person, vara etablerad där.

Försäkringsgivaren skall utfärda fullmakt för skaderegleringsrepresentan-

ten att reglera skadelidandes anspråk på ersättning från trafikförsäkringen
när

1. den skadelidande är bosatt i det EES-land där representanten är bosatt

eller etablerad,

2. det fordon vars försäkring skall tas i anspråk är försäkrat och normalt

hemmahörande i något annat EES-land än som avses i 1 och

3. skadan har inträffat i något annat EES-land än som avses i 1 eller i ett

land som ingår i systemet med grönt kort.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om villkor beträffande skaderegleringsrepresentanter
och föreskrifter om underrättelseskyldighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Thomas Utterström
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 2002:343.

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.