SFS 2007:461 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

070461.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 34 § trafikskadelagen (1975:1410)

skall ha följande lydelse.

34 §

2

Saknas föreskriven trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är

registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt, har trafikförsäkringsföre-
ningen rätt till gottgörelse (trafikförsäkringsavgift) av den försäkringsplik-
tige för den tid denne har underlåtit att fullgöra sin försäkringsplikt.

Trafikförsäkringsavgift bestäms på grundval av de årspremier för trafik-

försäkring som har tillämpats här i landet under den tid trafikförsäkring har
saknats. Avgiften får med tio procent överstiga högsta försäkringspremie in-
klusive skatt enligt lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie
m.m. för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt
som det oförsäkrade fordonet. Med fordonsslag avses personbil, lastbil,
buss, motorcykel, traktor, motorredskap, moped och terrängmotorfordon.
Förhöjning av premien på grund av omständigheter som ger anledning att
anta att fordonet med hänsyn till innehavarens person utgör en särskild risk i
trafiken får dock beaktas endast om det finns sådana omständigheter i det
särskilda fallet.

Trots vad som sägs i andra stycket får trafikförsäkringsavgift tas ut med

tvåhundra kronor för tid till dess trafikförsäkring tecknas eller försäkrings-
plikten upphör.

Domstol kan sätta ned trafikförsäkringsavgiften, om det finns särskilda

skäl. I fråga om preskription av trafikförsäkringsavgift tillämpas 31 § första
stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198.

2

Senaste lydelse 2002:343.

SFS 2007:461

Utkom från trycket
den 15 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.