SFS 2013:1089 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

131089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om trafikskadelagen

(1975:1410)

dels att 31 och 34 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 31 a–31 c §§, av följande

lydelse.

31 §

2

Den som vill ha ersättning enligt denna lag måste väcka talan inom tio

år från skadehändelsen. Om den skadelidande begär omprövning enligt 5 kap.
5 § skadeståndslagen (1972:207), får talan dock väckas inom tre år från tid-
punkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet in-
trädde.

Om den som vill ha ersättning har anmält skadan till försäkringsgivaren

inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst
sex månader från det att försäkringsgivaren har förklarat sig ha tagit slutlig
ställning till anspråket.

Vid återkrav mellan försäkringsgivare är fristen att väcka talan alltid minst

ett år från den betalning som grundar återkravet.

En talan om ett krav på självriskbelopp enligt 21 § eller om ett krav på er-

sättning som avses i 24 § andra stycket måste väckas inom tre år från den be-
talning som grundar återkravet.

I fråga om premiekrav och krav på trafikförsäkringsavgift tillämpas pre-

skriptionslagen (1981:130).

31 a §

En talan får väckas efter den tid som anges i 31 § första stycket

endast om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas
om den skadelidande har varit förhindrad att framställa anspråket i tid.

31 b §

Om talan inte väcks enligt 31 eller 31 a §, går rätten till ersättning

förlorad.

Ett avtalsvillkor om preskription som i jämförelse med denna lag är till

nackdel för den som har anspråk på trafikskadeersättning är ogiltigt. I förhål-
landen mellan försäkringsgivare får dock annat avtalas.

1 Prop. 2012/13:168, bet. 2013/14:CU4, rskr. 2013/14:31.

2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2002:343.

SFS 2013:1089

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1089

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

31 c §

Det som sägs om försäkringsgivare i 31 § andra och tredje styckena

samt i 31 b § andra stycket ska i ett fall som avses i 15 § gälla staten och i ett
fall som avses i 16 eller 28 § gälla Trafikförsäkringsföreningen.

34 §

3

Om föreskriven trafikförsäkring saknas för ett motordrivet fordon

som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt, har
Trafikförsäkringsföreningen rätt till gottgörelse (trafikförsäkringsavgift) av
den försäkringspliktige för den tid denne inte har fullgjort sin försäkrings-
plikt.

Trafikförsäkringsavgift bestäms på grundval av de årspremier för trafikför-

säkring som har tillämpats här i landet under den tid trafikförsäkring har sak-
nats. Avgiften får med tio procent överstiga högsta försäkringspremie inklu-
sive skatt enligt lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt som det
oförsäkrade fordonet. Med fordonsslag avses personbil, lastbil, buss, motor-
cykel, traktor, motorredskap, moped och terrängmotorfordon. Förhöjning av
premien på grund av omständigheter som ger anledning att anta att fordonet
med hänsyn till innehavarens person utgör en särskild risk i trafiken får dock
beaktas endast om det finns sådana omständigheter i det särskilda fallet.

Trots andra stycket får trafikförsäkringsavgift tas ut med tvåhundra kronor

för tiden till dess trafikförsäkring tecknas eller försäkringsplikten upphör.

En domstol får sätta ned trafikförsäkringsavgiften, om det finns särskilda

skäl.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller för en fordran som beror på en skada, om

skadehändelsen har inträffat före ikraftträdandet. För en fordran som inte be-
ror på en skada gäller äldre bestämmelser, om avtalet om trafikförsäkring har
ingåtts före ikraftträdandet och inte förnyats därefter.

3. Äldre bestämmelser om preskription gäller för trafikförsäkringsavgift

som avser tiden före ikraftträdandet. Detsamma gäller trafikförsäkringsavgift
som avser tiden efter ikraftträdandet, om ärendet hos Trafikförsäkrings-
föreningen har inletts före ikraftträdandet men avslutas först därefter.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mikael Forsgren
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:461.

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.