SFS 2014:609 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 2014:609 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
140609.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 37 § trafikskadelagen (1975:1410)2

ska ha följande lydelse.

37 §

3

Förare av moped och förare av motorredskap som, utan att vara regist-

rerat i vägtrafikregistret, omfattas av denna lag ska under färd här i landet ha
med sig bevis om att fordonet är trafikförsäkrat och på begäran visa upp bevi-
set för en bilinspektör eller polisman.

Den som bryter mot första stycket döms till penningböter. Föraren ska

dock vara fri från ansvar, om han eller hon senast tredje vardagen efter förse-
elsen styrker hos Polismyndigheten att han eller hon hade bevis om trafikför-
säkring vid tiden för förseelsen och omständigheterna ger vid handen att för-
seelsen har berott på tillfälligt förbiseende.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 1994:43.

3 Senaste lydelse 2002:343.

SFS 2014:609

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.