SFS 1971:1225

711225.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1929: 77) om trafikförsäkring

å motorfordon;

given Stockholms slott den 17 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott att i fråga om lagen (1929: 77) om trafikförsäkring
å motorfordon förordna,

dels att 26 § skall upphöra att gälla,
dels att 1, 18 och 24 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

1 §2 A motorfordon, som är registrerat här i riket och som ej är av­

ställt, samt å annat motorfordon, som här brukas i trafik, skall efter ty
i den na lag sägs finnas trafikförsäkring.

Trafikförsäkring å motorfordon skall tagas och vidmakthållas av dess

ägare. Innehar någon motorfordon på grund av avbetalningsköp, åligger
försäkringsplikten honom, ändå att äganderätten ännu icke å honom
övergått.

18 §3 Har avtal om trafikförsäkring å fordon, som är registrerat här i

riket och som ej är avställt, efter uppsägning eller eljest upphört, är för­

säkringsgivaren ändå gent emot den, som lidit skada, ansvarig för skade­

stånd på grund av händelse, som inträffat innan trettio dagar förflutit
från det anmälan om dagen, då avtalet upphörde, inkommit till statens

trafiksäkerhetsverk.

Avser försäkringen varje motorfordon, som är försett med visst

saluvagnsmärke eller brukas med stöd av särskilt leveranstillstånd, eller

motorfordon, som brukas med stöd av särskilt begränsat körtillstånd,

skall vad så lunda stadgats äga motsvarande tillämpning. Detsamma gäl­
ler där försäkringen avser motorfordon, för vilket utfärdats interimsli-

cens, eller moped, dock att tiden skall räknas från det anmälan inkom­
mit, i förra fallet till den polismyndighet som meddelat licensen och i

senare fallet till polismyndigheten i den ort, där försäkringstagaren en­

ligt senaste för försäkringsgivaren tillgängliga uppgifter är bosatt.

�r den, som lidit skadan, berättigad till ersättning på grund av annan

trafikförsäkring, äger vad nu sagts ej tillämpning.

SFS 1971:1225

Utkom från trycket

den 3 0 dec. 1971

1 Prop. 1971; 152, SkU 66, rskr 3 12.

2 Senaste lydelse 1933: 179.

Senaste lyd else 19 60; 135. �ndringen innebär bl. a. att fjärde stycket upphävs.

2865

¬

background image

SFS 1971:1225

24 §1 Underlåter den, som i fråga om här i riket registrerat, icke av­

ställt motorfordon är försäkringspliktig, att fullgöra sin försäkringsplikt,

straffes med böter.

Brukas annat motorfordon än som avses i första stycket av den som

försäkringsplikten åligger eller av annan med hans vilja, utan att före­

skriven försäkring finnes, vare den försäkringspliktige förfallen till böter.

Med böter straffes ock en var annan, som brukar motorfordon med

kännedom om att föreskriven försäkring ej finnes.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer. Förordnande

om ikraftträdande får begränsas till vissa av de nya bestämmelserna.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

^ Se naste lydelse 1933: 179.

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.