SFS 1972:751

720751.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972:751 Lag

utkom frän trycket <»" äiitlrmg i lagen (1929:77) om trafikförsäkring

den 27 dec. 1972

å motorfordon;
given Stockholms slott den 15 december 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen^, funnit gott förordna, att i lagen (1929: 77) om trafikförsäkring å

motorfordon skall införas två nya paragrafer, 23 a och 24 a §§, av ne­
dan angivna lydelse.

23 a § Förare av moped skall under färd medföra bevis om att mope­
den är trafikförsäkrad och på tillsägelse visa upp detta för trafikinspek­
tör, bilinspektör eller polisman. Beviset skall vara i sådant skick a tt det

kan läsas utan svårighet.

24 a § Den som bryter mot 23 a § straffes med böter, högst femhund­
ra kronor. Han är dock fri från ansvar om han senast tredje vardagen
efter förseelsen hos vederbörande polismyndighet styrker, att han hade

bevis om trafikförsäkring vid tiden för förseelsen och omständigheterna

ge vid handen att förseelsen berott på tillfälligt förbiseende.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer.

1922

> Prop. 1972: 137, TU 19, r skr 317.

¬

background image

t alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

SFS 1972: 751

, fnérå Visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 15 december 1972.

GUSTAF ADOLF

LENNART G EIJER

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.