SFS 1976:358

760358.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i traflkskadelagen (1975:1410);

SFS 1976:358

Utkom frän trycket

utfärdad den 26 maj 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att I § traflkskadelagen

(1975: 1410) skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning

från trafikförsäkring för skada i följd av trafik me d motordrivet fordon (tra­

fikskadeersättning). Lagen tillämpas dock ej på

1. motordrivet fordon som är avsett att föras av gående,

2. motordrivet fordon när det användes för tävling, träning, övningskör-

ning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde,

3. motorredskap.

Har till motordrivet fordon som omfattas av lagen kopplats fordon av

annat slag, tillämpas lagens bestämmelser om skada i följd av trafik med

motordrivet fordon på fordonskombinationen i dess hel het.

Denna lag träd er i kraft den I ju li 1976.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Staffan Magnusson
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1975/76; 196, LU 31, rskr341.

621

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.