SFS 1977:949

770949.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977: 949 Lag

Utkom från trycket

den 13 dec. 1977

om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den I decem ber 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om trafikskadelagen

(1975:1410)

dels att nuvarande 33 § skall betecknas 34 §,
dels att 6, 31 och 32 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lag en skall införas en ny paragr af, 33 §, av nedan angivna lydel­

se.

Till följd härav kommer trafikskadelagen att ha följande lydelse.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersätt­

ning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motord rivet fordon

(trafikskadeersättning). Lagen tillämpas dock ej på

1. motordrivet fordon som är avsett att föras av gående,
2. motordrivet fordon när det användes för tävling, träning, övningskör-

ning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde,

3. motorredskap.

Har till m otordrivet fordon som omfattas av lagen kopplats fordon av

annat slag, tillämpas lagens bestämmelser om skada i följd av trafik med

motordrivet fordon på fordonskombinationen i dess helhet.

Trafikförsäkring

2 § Trafikförsäkring skall finnas för motordrivet fordon som är registre­

rat här i landet och ej är avställt samt för annat motordrivet fordon som

brukas i trafik här. Försäkringsplikten fullgöres av fordonets ägare. Inne­
has fordonet av någon som har förvär vat det genom avbetalningsköp eller i

övrigt under äganderättsförbehåll, fullgöres dock försäkringsplikten av
denne.

2046

' Prop. 1977/78; 16, LU 7, rskr 26.

¬

background image

3 § Staten är ej skyldig att hålla trafikförsäkring. Sådan skyldighet åvilar

SFS 1977:949

ej heller annan beträffande

1. motordrivet fordon under tid då fordonet är taget i anspråk med nytt­

janderätt enligt rekvisitionslagen (1942:583), beredskapsförfogandelagen

(1942:584), allmänna förfogandelagen (1954:279) eller civilförsvarslagen
(1960:74) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt någon av dessa
lagar eller hemföras efter rekvisition eller förfogande eller då det brukas i

samband med besiktning enligt uttagningskungörelsen (1963:110).

2. motordrivet fordon under tid då fordonet innehas av försvarsmakten

enligt skriftligt avtal som har träffats av militär myndighet eller da fordonet

brukas för att avlämnas eller hemföras enligt sådant avtal.

4 § Regeringen kan föreskriva undantag från trafikförsäkringsplikt be­

träffande

1. motordrivet fordon som tillhör viss främmande stat,

2. annat motordrivet fordon som är registrerat eller hemmahörande i

viss främmande stat.

5 § Trafikförsäkring meddelas av försäkringsanstalt som har fått till­
stånd därtill av regerin gen. Försäkringsanstalt som har fått sådant tillstånd

är skyldig att på begäran meddela trafikförsäkring och att utfärda bevis
därom enligt formulär som försäkringsinspektionen fastställer.

I tills tånd som avses i första stycket kan skyldigheten att meddela trafik­

försäkring begränsas till att gälla försäkring åt personer som tillhör viss yr­

kesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom visst område.

�&terkallar regeringen tillstånd f ör försäkringsanstalt att meddela trafik­

försäkring, skall den som har tagit tr afikförsäkring hos anstalten och som
är skyldig att ha sådan försäkring taga ny trafikförsäkring för fordonet

inom en månad e fter det att beslutet om återkallelse har kungjorts i Post-

och Inrikes Tidningar

6 § Avtal om trafikförsäkring för motordrivet fordon som är registrerat

här i landet upphör att gälla tidigast när myndighet som regeringen bestäm­
mer har fått anmälan från försäkringsanstalten om att avtalet har blivit
uppsagt eller a tt annan anledning till dess upphörande har inträtt. Avtalet

får dock bringas att upphöra tidigare, om ny tra fikförsäkring för fordonet

har blivit gällande eller om skyldigheten att hålla försäkring har upphört.

I fall som avse s i 5 § t redje stycket upphör försäkringsavtalet senast vid

utgången av den dä r angivna fristen.

7 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare förskrifter om försäkringsanstalts verksamhet enligt denna lag.

Trafikskadeersättning

8 § För person- eller sakskada som uppkommer i följ d av trafik här i lan­

det med mo tordrivet fordon utgår trafikskadeersättning i fall som anges i
denna lag. Tra fikskadeersättning utgår i mot svarande fall också för skada

som i följ d av trafik utomlands med här i landet registrerat eller svenska

2047

¬

background image

SFS 1977:949

staten tillhörigt motordrivet fordon tillfogas svensk medborgare eller den

som har hemvist i Sverige.

Trafikskadeersättning utgår ej för atomskada i fa ll dä rätten att göra er­

sättningsanspråk gällande mot annan än innehavare av atomanläggning är

inskränkt enligtM § atomansvarighetslagen (1968:45).

9 § I fråga om trafikskadeersättning äger 5 kap. skadeståndslagen

(1972:207) samt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor
motsvarande tillämpning.

10 § Skadas förare eller passagerare i motordrivet fordon som är i trafik,
iitgar tra fikskadeersättning frän trafikförsäkringen för fordonet.

Skadas motordrivet fordon som ä r i trafik eller egendom som befordras

med sådant fordon, utgår trafikskadeersättning endast om skadan har upp­
kommit i f öljd av trafik med annat motordrivet fordon och därvid orsakats

genom vallande i samband med föran det av det andra fordonet eller genom

bristfällighet pa det fordonet. I sådant fall utgår ersättningen från trafikför­
säkringen för det andra fordonet.

11 § Uppkommer annan person-eller sakskada i följd av trafik med mo­

tordrivet fordon än som anges i 10 S, utgår trafikskadeersättning från tra­
fikförsäkringen för fordonet.

För sakskada som tillfogas försäkringsta garen genom det egna fordonet

utgår trafikskadeersättning enligt första stycket endast om fordonet bruka­

des olovligen av anna n. Ersättning enligt första stycket utgår ej för sakska­
da som genom det egna fordonet tillfogas fordonets brukare eller förare el­

ler. om ford onet brukades olovligen. den som med vetskap därom följde

med fordonet eller lät egendom befordras med de tta.

12 § Trafikskadeersättning med anledning av personskada kan jämkas,

om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har

medverkat till sk adan. Ersättning till för are som har gjort sig skyldig til l
brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott kan

även jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet har medverkat till ska­
dan. Har personskada lett till döden, kan ersättning till efterlevande också
jämkas, om den avlidne uppsåtligen har medverkat till dödsfallet.

Trafikskadeersättning med anledning av sakskada kan jämkas, om vål­

lande på den skade lidandes sida har medverkat till skadan. 1 f all som avses

i 10 i i andra stycket skall sådan medverkan anses föreligga, om vållande i

samband med förandet av det skadade fordonet eller det fordon varmed
den skadade egendomen befordrades eller bristfällighet på fordonet har

medverkat till skad an.

Jämkning enligt förs ta eller andra stycket sker efter vad som är skäligt

med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och

omständigheterna i övrigt.

13 § Skall trafikskadeersättning för en och samma skada utgå från tra fik­
försäkringarna för flera fordon, svarar försäkringarna solidariskt för ersätt­

ningen.

2048

¬

background image

14 § Från ett fordons trafikförsäkring utgår trafikskadeersättning med

SFS 1977:949

anledning av en och samma händelse med högst femtio miljoner kronor.

ränta och ersättning för rättegångskostnader oräknade. Förslår beloppet ej
till gottgörelse åt var och en som har rätt till ersättning ur beloppet, utgår i

första hand ersät tning för personskada. Ersättningarna till dem som ej kan

beredas full gottgörelse nedsättes med samma kvotdel för var och en. Kan

efter inträffat skadefall befaras att sådan nedsättning blir nödvändig, kan

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordna att ersätt­
ning tills vida re skall utgå enda st med viss kvotdel.

15 § Beträffande motordrivet fordon som enligt 3 S eller med stöd av 4 §

1 är undantaget från trafikförsäkringsplikt och som sa knar trafikförsäkring

svarar staten för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått, om för­

säkring hade funnits.

1 fall som avses i första stycket gäller vad som i denna lag föreskriv es om

försäkringsanstalt i tillämplig a delar staten.

16 § Beträffande motordrivet fordon som med stöd av 4 S 2 har undanta-

gits från trafikförsäkringsplikt och som saknar trafikförsäkring svarar

samtliga försäkringsanstalter, som vid skadetillfället hade tillstånd att

meddela trafikförsäkring, solidariskt för den iratlkskadeersältning som ⬢

skulle ha utgått, om försäkring hade funnits.

1 fråga om fordon som är försäkringspliktigt men som saknar trafikför­

säkring har de försäkringsanstalter som avses i första stycket samma er­

sättningsansvar som anges där. För sakskada som tillfogas den försäk-

ringspliktige gäller dock detta ansvar endast i fall då fordonet brukades

olovligen av annan och antingen ej var registrerat här i landet eller var av­

ställt.

De försäkrin gsanstalter som avses i för sta stycket svarar även solida­

riskt för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått från trafikförsäk­

ringen för motordrivet fordon vars identitet ej kan fastställas.

17 § Skadelidandes rätt till trafikskadeersättning får, utöver vad som

anges i denna lag, inskränkas endast på grund av omständighet som har in­

träffat e fter skadehändelsen och som enligt lagen (1927:77) om försäk­
ringsavtal kan medföra begränsning av försäkringsgivarens skyldighet alt
utge försäkringsbelopp.

Skadestånd m. m.

18 § Utan hinder av att trafikskadeersättning kan utgå får den som drab­

bas av skada i följd av trafik med motord rivet fordon i stället kräva skade­

stånd enligt vad som g äller därom. Har den skadelidandes rätt till trafik­

skadeersättning helt eller delvis fallit bort på grund av omständighet som
har inträffat efter skadehändelsen, är han endast om särskilda skäl förelig­

ger berättigad till sk adestånd i den delen.

Skadestånd med anledning av skada på mot ordrivet fordon i trafik eller

på därmed befordrad egendom jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn

till omständighete rna.

2049

129-SFS 1977

¬

background image

SFS 1977:949

19 § Den som har utgett skadestånd med anledning av skada i följd av

trafik med motordrivet fordon inträder intill det utgivna beloppet i den ska­

delidandes rätt till trafikskadeersättning. Detta gäller dock ej i den män tra­
fikskadeersättningen skulle ha kunnat krävas äter frän den skadeständs-
skyldige enligt 20 S .

Har försäkringsgivare enligt avtal om annan skadeförsäkring än trafik­

försäkring utgett ersättning för skada i fö ljd av trafik med motord rivet for­

don, inträder försäkringsgivaren intill beloppet av den utgivna ersättningen

i försäkri ngshavarens rätt till trafikskadeersättning. Detsamma gäller när

enligt förbindelse i avtal om olycksfalls- eller sjukförsäkring ersättning har

utgetts med verkliga beloppet av sjukvårdskostnader eller andra utgifter

och förluster som olycksfallet eller sjukdomen har medfört.

Traflkförsäkringsanstalts äterkravsrätt m.m.
20 § Har skada för vilken trafiksk adeersättning utgätt vållats uppsätligen

eller genom grov vårdslöshet, inträder försäkringsanstalten intill det utgiv­

na beloppet i den skadelidan des rätt till skadestånd av skadevållaren. Det­

samma gäller, om skadan har vällats genom vårdslöshet av förare som har

gjort sig skyldig till brott som avses i 4 § l agen (1951: 649) om straff för vi.s-

sa trafikbrott.

�r ägare eller innehavare av järnväg eller spårväg enligt lag eller annan

författning ansvarig för skada för vilken trafikskadeersättning har utgått,
får försäkringsanstalten kräva ersättningen åter från den ansvarige i den

omfattning som är skälig med hänsyn till gr unden för ersättningsansvaret

på ömse sidor och omständigheterna i övrigt.

21 § I avtal om trafikförsäkring får göras förbehåll om rätt för försäk­

ringsanstalten att kräva utgiven trafikskadeersättning åter från försäk­
ringstagaren intill belopp för vilket denne har åtagit sig att stå självrisk.

Förbehåll om rätt till återkrav från fysisk person får för varje skadehän­

delse göras gällande med högst en tiondedel av det basbelopp enligt lagen

(1962: 381) om allmän försäkring som gäller för januari månad det år skade­

händelsen inträffar.

22 § Skadas förare eller passagerare i motordrivet fordon i följd av tra fik

med detta fordon och a nnat motordrivet fordon och har skadan orsakats

genom vällande i samband med för andet av det andra fordonet eller genom

bristfällighet pä de tta, får trafikskadeersättning som har utgått för skadan

krävas äter frän försäkringen för det andra fordonet. Har vällande eller

bristfällighet förekommit även pä det förstnämnda fordonets sida, fördelas

ersättningsansvaret mellan fordonens försäkringar efter vad som är skäl igt

med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och

omständigheterna i övrigt.

Kan enligt första stycket ersättning krävas ater frän försäkringarna för

tvä eller flera fordon, svarar försäkringarna solidariskt.

23 t} Svarar trafikförsäkringarna för flera fordon solidariskt, skall försäk­

ringarna sinsemellan taga lika del i ersät tningsansvaret. Har skadan orsa-

2050

genom vallande i samband med föran det av något av fordonen eller

¬

background image

genom bristfällighet pä nägoi av dem. skall dock försäkringen för det for-

SFS 1977:949

donet bära hela ersättningen i förhä llande till försäkringen för fordon pä

vars sida varken vällande eller bristfällighet har förekommit. Föreligger

vällande eller bristfällighet pä flera sido r, fördelas ersättningsansvaret mel­
lan fordonens försäkringar efter vad som är skäligt med hänsyn till den

medverkan som har förekommit på olika sido r och omständigheterna i öv­
rigt.

24 § I fa ll som avses i 16 § fördelas f örsäkringsanstalternas inbördes er­
sättningsansvar efter förhällandet mellan beloppen av de premier för direkt

tecknade trafikförsäkringar som för var och en av dem belöper pa näst

föregående kalenderår.

Trafikskadeersättning som har utgetts enligt 16 S andra stycket fär intill

en tiondedel av det basbelopp som anges i 21 § krävas äter frän den som
var skyldig att ha trafikförsäkring. Ersättningen får dock ej krävas åter. om

fordonet vid skadetillfället brukades olovligen av annan och antingen ej
var registrerat här i landet eller var avställt.

Har trafikskadeersättning utgetts enligt 16 S tredje stycket och blir for­

donet sedermera känt, får ersättningen krävas äter frän den försäkrings-
anstalt som har meddelat trafikförsäkring för fordonet.

25 8 Den som på grund av ansvari ghet för skada enligt 20 8 har utgett er­

sättning till försäkringsanstalt fär efter vad som är skäligt kräva ersättning­
en åter frän annan som o cksä är ansvarig för skadan enligt 20 8.

Försäkringstagare som har krävts på självriskbelopp enligt 21 8 och för-

säkringspliktig som har krävts pä belopp som a vses i 2 4 8 andra stycket in­

träder intill det utgivna beloppet i den rätt till s kadestånd enligt 20 8 eller

den rätt till återk rav enligt 22 eller 23 8 som tillkommer f örsäkringsanstal­

ten respektive försäkringsanstalterna. �r försäkringstagaren eller den för-

säkringspliktige ans varig för skadan enligt 20 8. äger första stycket mot­
svarande tillämpning.

26 § Ersättning som har utgetts enligt denna lag fär utöver vad som följer
av 20-25 88 krävas äter endast på grund av åtagande av annan än försäk­

ringstagaren.

�vriga bestämmelser
27 § Så s nart ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon har fatt

kännedom om händelse som kan medföra försäkringsfall enligt den na lag.
skall ha n u nderrätta den försäkringsanstalt som har meddelat trafikförsäk­
ring för fordonet om händelsen. Han är vidare skyldig att på begäran lämna

försäkringsanstalten behövliga upplysningar och handlingar.

28 8 Den som vill bevaka rätt till ersättning enligt d enna lag eller ford-

'⬢'ngsrätt i övrigt på grund av avtal om trafikförsäkring skall väcka talan

inom tre är frän det han fick kännedom om att fordringen kunde göras gäl-

'

lande och i varje fall inom tio är frän det fordringen tidigast hade kunnat

,i <

göras gällande. Försummar han d et. är talan f örlorad.

r- U U II

rorbehäll om kortare tid för väckande av talan än som anges i första

stycket är utan verkan mot den som har anspräk pä trafikska deersättning-

2051

¬

background image

SFS 1977:949

29 § Fordran på trafikskadeersättning med anledning av personskada får
ej tagas i mät för den skadelidandes skuld. Utmätning av livräntebelopp

kan dock ske enligt vad som föreskrives i u tsökningslagen (1877:31 s. 1).

Försäkringsanstalt får kvitta fordran pä självriskbelopp enligt 21 mot

försäkringstagarens fordran hos anstalten. Fordran på ersättning som av­
ses i 24 S a ndra stycket får kvittas mot fordran som innehas av den försäk-

ringspliktige.

Fordran på irafikskadeersättning med anledning av personskada får ej i

vidare man än som följer av 19 § överlåtas innan ersättningen är tillgänglig

för lyftning.

30 § 1 fall som avses i 16 § fö reträdes försäkringsanstalterna i äre nde om
Irafikskadeersättning eller om återkrav av utgiven sådan ersättning av en

trafikförsäkringsförening, i vilken anstalterna är medlemmar. För visst

ärende eller viss grupp av ärenden kan föreningen utse en av anstalterna

att företräda de övriga.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer stad­

gar för trafikförsäkringsföreningen.

31

Saknas föreskriven trafikförsäkring för motordrivet fordon som är

registrerat här i landet och ej är avställl. har trafikförsäkringsföreningen
rätt till gottgörelse (trafikförsäkringsavgift) av den försäkringspliktige för

den tid denne har underlåtit att fullgöra sin försäkringsplikt.

Trafikförsäkringsavgift bestämmes pä grundval av de årspremier för tra­

fikförsäkring som har tillämpats här i lan det under den tid trafikförsäkring

har saknats. Avgiften får med tio procent överstiga högsta försäkringspre­
mie för fordon av samma beskaffenhet och med samma användningssätt

och geografiska anknytning som det oförsäkrade fordonet. Förhöjning av

premie på grund av omständigheter som ger anledning till antagande att

fordonet med hänsyn till i nnehavarens person utgör särskild risk i tra fiken
far dock beaktas endast om sadana omständigheter föreligger i de t särskil­
da fallet.

Utan hinder av andra stycket far trafikförsäkringsavgift tagas ut med

femtio kronor för tid till dess trafikförsäkring tecknas eller försäkringsplik­
ten upphör.

Domstol kan sätta ned trafikförsäkringsavgift, om särskilda skäl förelig­

ger. 1 fråga om preskription av trafikförsäkringsavgift äger 28 S fö rsta styc­

ket motsvarande tillämpning.

32

Saknas föreskriven trafikförsäkring för motordrivet fordon som är

registrerat här i la ndet t)ch ej är avställt, kan den försäkringspliktige före­
läggas vid vite att fullgöra sin försäkringsplikt.

Föreläggande som avses i för sta stycket meddelas av länsstyrelsen i det

län där den försäkringspliktige har sin adress enligt bilregistret. Mot sådant
föreläggande far talan ej föras.

2052

- .Scniisle ly delse 1976:340.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.