SFS 1978:452

780452.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:452

Lag

Utkom från trycket

den 21 juni 1978

om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 8 juni 1978,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § trafikskadelagen (1975:1410)^^

skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Trafikförsäkring skall finnas för motordrivet fordon som är registre­

rat här i landet och ej är avställt samt för annat motordrivet fordon som
brukas i tr afik här. Försäkringsplikten fullgöres av fordonets ägare. Inne­
has fordonet på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller
innehas det med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år, fullgöres
dock försäkringsplikten av innehavaren.

852

' Prop. 1977/78:137, TU 27, rskr 36 5.

" Lagen omtryckt 1 977-. 949.

¬

background image

Denna lag träder i kraf t den dag regeringen bestämmer. �ldre bestäm-

SFS 1978:452

melser gäller fortfarande i fråga om fordon som innehas med nyttjanderätt

enligt upplåtelse som har skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Broomé

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.