SFS 1978:91

780091.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:91

Lag

^

Utkom från trycket

om ändring i trafikskadclagen (1975:1410);

den 29 mars 1978

utfärdad den 16 mars 1978.

t

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 1 § trafikskadelagen

(1975: 1410)2

ha nedan angivna lydelse.

1 § Denna lag gäller tra fikförsäkring för motordrivet fordon och ersätt­

ning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik me d motordrivet fordon
(trafikskadeersättning). Lagen tillämpas dock e j på

1. motordrivet fordon som är avsett att föras av gående,

2. motordrivet fordon när det användes för tävling, träning, övningskör-

ning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsomr åde,

I

3. motorredskap som varken är eller bör vara registrerat i bilregistret.

Har till m otordrivet fordon som omfattas av lagen kopplats fordon av

annat slag, tillämpas lagens bestämmelser om s kada i följd av trafik med

motordrivet fordon på fordonskombinationen i dess helhet.

Denna lag träder i kraft den 1 ma j 1978.

i ö

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Broomé

(Justitiedepartementet)

h

' Prop. 1977/78:77, JuU 21, rskr 156.

'

124

2 Lagen omtryckt 1977:949.

i

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.