SFS 1981:820

810820.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:820

ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utkom från trycket

den 8 september 1981

Utfärdad den 25 juni 198 1.

Enligt riksdagens

besIuU föreskrivs att 29 § trafikskadelagen

(1975:1410)'' skall ha nedan angivna lydelse.

29 § Fordran på trafikskadeersättning med anledning av personskada får
ej tagas i mät för den skadelidandes skuld. Utmätning av livräntebelopp
kan dock ske enligt vad som f öreskrives i 7 kap. uts ökningsbalken. I fråga
om förbud mot utmätning sedan ersättning har betalats ut gäller 5 kap. 7 §
andra stycket utsökningsbalken.

Försäkringsanstalt får kvitta fordran på självriskbelopp enligt 21 § mot

försäkringstagarens fordran hos anstalten. Fordran på ersättning som av­
ses i 24 § andra stycket får kvittas mot fordran som innehas av den försäk-

ringspliktige.

Fordran på tr afikskadeersättning med anledning av personskada får ej i

vidare mån än som följer av 19 § överlåtas innan ersättningen är tillgänglig

för lyftning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1980/81: 84, LU 2 4, rskr 351.

^ Lagen omtryckt 1977: 949.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.