SFS 1981:1197

811197.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1197

om ändring i traflkskadelagen (1975:1410);

utkom från trycket

Utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 21 § traflkskadelagen

(1975:1410)2 skall ha nedan angivna lydelse.

21 § I avtal om trafikförsäkring får göras förbehåll om rätt för försäk­
ringsanstalten att kräva utgiven trafikskadeersättning åter från försäk­
ringstagaren intill belopp för vilket denne har åtagit sig att stå självrisk.

Förbehåll om rätt till återkrav från fysisk person får för varje skadehän­

delse göras gällande med högst en tiondedel av det basbelopp enligt lagen
(1962: 381) om allmän försäkring som gäller för det år skadehändelsen in­
träffar.

den 21 december 1981

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Har skadehändelsen inträffat

före utgången av år 1981 ti llämpas äldre bestämmelser beträffande förbe­

håll om rätt till återkrav enligt 21 § andra stycket samt beträffande åter­
krav enligt 24 § an dra stycket.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1981/82:50, LU 13, rskr 86.

2 Lagen omtryckt 1977:949.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.