830309.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:309

om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

Utkom från trycket

den 31 maj 1983

Utfärdad den 11 maj 19 83.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2, 5, 16, 24 och 31-34 §§ trafik­

skadelagen (1975:1410)^ skall ha nedan angivna lydelse.

2

Trafikförsäkring skall finnas för motordrivet fordon som är registre­

rat i bilregistret och ej är avställt samt för annat motordrivet fordon som
brukas i trafik här i landet. Försäkringsplikten fullgörs av fordonets ägare.

' Prop. 1982/83:107, LU 37, rskr289.

^ Lagen omtryckt 1977:949.

' Senaste lydelse 1978:452.

727

¬

background image

SFS 1983:309

Innehas fordonet på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt

eller innehas det med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år, fullgörs

dock försäkringsplikten av innehavaren.

Trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som har registrerats i bilre­

gistret kan genom uppsägning av försäkringstagaren upphöra att gälla

endast om

1. fordonet inte längre är registrerat i bil registret,

2. fordonet är avställt, eller

3. försäkringstagarens skyldighet att hålla fordonet försäkrat har upp­

hört av någon annan anledning.

Andra stycket skall inte tillämpas, om för fordonet gäller trafikförsäk­

ring hos en annan försäkringsanstalt.

5 §'' Trafikförsäkring meddelas av försäkringsanstalt som har fatt till­

stånd därtill av regeringen. Försäkringsanstalt som har fått sådant tillstånd
är skyldig att på begäran meddela trafikförsäkring.

I tillstånd som avses i första stycket kan skyldigheten att meddela

trafikförsäkring begränsas till at t gälla försäkring åt personer som tillhör

viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom visst område.

16 § Beträffande motordrivet fordon som med stöd av 4 § 2 har undanta-
gits från trafikförsäkringsplikt och som saknar trafikförsäkring svarar

samtliga försäkringsanstalter, som vid skadetillfället hade tillstånd att med­
dela trafikförsälcring, solidariskt för den trafikskadeersättning som skulle

ha utgått, om försäkring hade funnits.

I fråga om fordon som är försäkringspliktigt men som saknar trafikför­

säkring har de försäkringsanstalter som avses i första stycket samma
ersättningsansvar som anges där. För sakskada som tillfogas den försäk-

ringspliktige gäller dock detta ansvar endast i fall då fordonet brukades

olovligen av annan och antingen ej var registrerat i bilregistret eller var
avställt.

De försäkringsanstalter som avses i fö rsta stycket svarar även solida­

riskt för den trafikskadeersättning som skulle ha u tgått från trafikförsäk­
ringen för motordrivet fordon vars identitet ej kan fastställas.

24 § I fall som avses i 16 § fördelas försäkringsanstaltemas inbördes

ersättningsansvar efter förhållandet mellan beloppen av de premier för
direkt tecknade trafikförsäkringar som för var och en av dem belöper på

näst föregående kalenderår.

Trafikskadeersättning som har utgetts enligt 16 § andra stycket får intill

en tiondedel av det basbelopp som anges i 21 § k rävas åter från den som

var skyldig att ha trafikförsäkring. Ersättningen far dock ej krävas åter, om

fordonet vid skadetillfallet brukades olovligen av annan och antingen ej var

registrerat i bilregistret elle r var avställt.

Har trafikskadeersättning utgetts enligt 16 § tredje stycket och blir

fordonet sedermera känt, far ersättningen krävas åter från den försäkrings­
anstalt som har meddelat trafikförsäkring för fordonet.

728

Senaste lydelse 1980:40.

¬

background image

31 § Saknas föreskriven trafikförsäkring för motordrivet fordon som är

SFS 1983:309

registrerat i bilregistret och ej är avställt, har trafikförsäkringsföreningen

rätt till gottgörelse (trafikförsäkringsavgift) av den försäkringspliktige för

den tid denne har underlåtit att fullgöra sin försäkringsplikt.

Trafikförsäkringsavgift bestämmes på grundval av de årspremier för

trafikförsäkring som har tillämpats här i land et under den tid t rafikförsäk­
ring har saknats. Avgiften får med tio procent överstiga högsta försäkrings­

premie för fordon av samma beskaffenhet och med samma användnings­

sätt och geografiska anknytning som det oförsäkrade fordonet. Förhöjning

av premie på grund av omständigheter som ger anledning till antagande att
fordonet med hänsyn till innehavarens person utgör särskild risk i trafiken
får dock beaktas endast om sådana omständigheter föreligger i det sär skil­

da fallet.

Utan hinder av andra stycket får trafikförsäkringsavgift tagas ut med

femtio kronor för tid till dess trafikförsäkring tecknas eller försäkringsplik­

ten upphör.

Domstol kan sät ta ned trafikförsäkringsavgift, om särskilda skäl förelig­

ger. I fråga om preskription av trafikförsäkringsavgift äger 28 § första

stycket motsvarande tillämpning.

32 § Saknas föreskriven trafilcförsäkring för motordrivet fordon som är

registrerat i bilregistret och ej är avställt, kan den försäkringspliktige

föreläggas vid vite att fullgöra sin försäkringsplikt.

Föreläggande som avses i första stycket meddelas av länsstyrelsen i det

län där den försäkringspliktige har sin adress enligt bilregistret. Mot sådant

föreläggande får talan ej föras.

33 § Saknas föreskriven trafikförsäkring när motordrivet fordon som ej

är registrerat i bilregistret eller som är avställt brukas i trafik här i landet av
den försäkringspliktige eller av annan med dennes tillstånd, dömes den
försäkringspliktige till böter.

Fortsätter den försäkringspliktige under tid då han står under åtal för

förseelse som avses i första stycket att begå sådan förseelse, skall vad han

har gjort sig skyldig till före vaije åtal anses som särskilt brott.

34

Förare av moped skall under färd här i landet medföra bevis om att

mopeden är trafikförsäkrad och på anmodan visa upp detta för bilinspektör
eller polisman.

Den som bryter mot första stycket döms till böter, högst ettusen kronor.

Han är dock fri från ansvar, om han senast tredje vardagen efter förseelsen

styrker hos polismyndighet att han hade bevis om trafikförsäkring vid

tiden för förseelsen samt omständigheterna ger vid handen att förseelsen
har berott på tillfälligt förbiseende.

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Edvard Nilsson
(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1980:1140.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.