850194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:194

Utkom från trycket

den 25 april 1985

Lag

om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 11 april 198 5.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11, 12 och 20 §§ trafikskadelagen

(1975:1410) skall ha n edan angivna lydelse.

11 § Uppkommer annan person- eller sakskada i följd av trafik med

motordrivet fordon än som anges i 10 §, utgår trafikskadeersättning från
trafikförsäkringen för fordonet.

För sakskada som tillfogas försäkringstagaren genom det egna fordonet

utgår trafikskadeersättning enligt f örsta stycket endast om fordonet bru­
kades olovligen av annan. Ersättning enligt första stycket utgår ej för

sakskada som genom det egna fordonet tillfogas fordo nets brukare eller

förare eller, om fordonet brukades olovligen, den som med vetskap därom
följde med fordonet eller lät egendom befordras med detta.

Skadas ett spårfordon som omfattas av järnvägstrafiklagen (1985:192)

och som är i trafik eller skadas person eller egendom i ett sådan fordon,
utgår trafikskadeersättning enligt första stycket endast om skadan har

orsakats genom vållande i samband med förandet av det motordrivna

fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet. Uppkommer därvid
också skada på egendom som ingår i spåranläggningen, gäller vad nu har

sagts även i fråga om denna skada.

12 § Trafikskadeersättning med anl edning av personskada kan jämkas,
om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har

medverkat till ska dan. Ersättning till förare som har gjort sig skyldig til l
brott som avses i 4 § lagen (1951:649 ) om straff för vissa trafikbrott kan

även jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet har medverkat till

554

Prop. 1983/84; 117, LU 1984/85:27. rskr201,

¬

background image

skadan. Har personskada lett till döden, kan ersättning till efterlevande

SFS 1985:194

också jämkas, om den avlidne uppsåtligen har medverkat till död sfallet.

Tfafikskadeersättning med anledning av sakskada kan jämkas, om vål­

lande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. I fall som avses
i 10 § andra s tycket skall sådan medverkan till sa kskada anses föreligga,
om vållan de i samband med förandet av det skadade fordonet eller det

fordon varmed d en skadade egendomen befordrades eller bristfallighet på

fordonet har medverkat till skadan. Vidare skall i fall som avses i 11 §

tredje stycket sådan medverkan till sakskada anses föreligga, om vållande i
samband med spårdriften eller bristfällighet i någon anordning för denna

har medverkat till skad an.

Jämkning enligt fö rsta eller andra stycket sker efter vad som är skäligt

med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och

omständigheterna i övrigt.

20 § Har skada för vilken trafikskadeersättning utgått vållats uppsåtligen
eller genom grov vårdslöshet, inträder försäkringsanstalten intill det ut­
givna beloppet i de n skadelidandes rätt till ska destånd av skadevållaren.
Detsamma gäller, om skadan har vållats genom vårdslöshet av förare som
har gjort sig skyldig till brott som avses i 4 § lagen (1951:64 9) om straff för

vissa trafikbrott.

�r järnväg eller spårväg enligt järnvägstrafiklagen (1985:192) eller annan

författning ansvarig för skada till följd av spårdriften och har trafikskadeer­

sättning utgått för skadan, får försäkringsanstalten kräva ersättningen åter

från den ansvarige i den omfattning som är skälig med hänsyn till den

medverkan som har förekommit på ömse sidor och omständigheterna i

övrigt.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Magnus Göransson

(Justitiedepartementet)

555

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.