SFS 1986:1251

861251.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1251 Lag

Utkom från trycket

den 29 december 1986

om ändring i trafikskadeiagen (1975:1410);

utfärdad den 16 december 198 6.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 33 § trafikskadeiagen

(1975: 1410)^ skall ha följande lydelse.

33

Saknas föreskriven trafikförsäkring när motordrivet fordon som ej

är registrerat i bilregistret eller som är avställt brukas i trafik här i landet av
den försäkringspliktige eller av annan med dennes tillstånd, döms den
försäkringspliktige till böter, högst ettusen kronor.

Fortsätter den försäkringspliktige under tid då han står under åtal för

förseelse som avses i första stycket att begå sådan förseelse, skall vad han

har gjort sig skyldig till före vaije åtal anses som särskilt brott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

2226

' Prop, 1986/87: 34, TU 9, rskr. 75.

^ Lagen omtryckt 1977:949.

' Senaste lydelse 1983:309.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.