880876.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:876

om ändring i trafikskadelagen (1975:1^10);

utkom Mn trycket

utfärdad den 9 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § trafikskadelagen

(1975:1410)'' skall ha följande lydelse.

14 § Från ett fordons trafikförsäkring utgår trafikskadeersättning med
anledning av en och samma händelse med högst 100 miljoner kronor, ränta
och ersättning för rättegångskostnader oräknade. Förslår beloppet ej till
gottgörelse åt var och en som har rätt till e rsättning ur beloppet, utgår i
första hand ersätt ning för personskada. Ersättningarna till dem som ej kan

beredas full gottgörelse nedsättes med samma kvotdel för var och en. Kan

efter inträffat skadefall befaras att sådan nedsättning blir nödvändig, kan

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordna att ersätt­

ning tills vidare skall utgå endast med viss kvotdel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Magnus Göransson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88:139, LU 32, rskr. 321.

^ Lagen omtryckt 1977:949.

den I2juli 1 988

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.