881246.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1246 Lag

Utkom från trycket

om äedoEg i lagcH (1988:876) om ändring i

den 14 december 1988 traflkskadclagen (1975:1410);

utfärdad den 1 decemb er 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

att 14 § trafikskadelagen

(1975:1410V i paragrafens lydelse enligt lagen (1988:876) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

14 § Från ett fordons trafikförsäkring utgår trafikskadeersättning med

anledning av en och samma händelse med "högst 300 miljoner kronor,

ränta och ersättning för rättegångskostnader oräknade. Förslår beloppet ej

till gottgörelse åt var och en som har rätt till ersättning ur beloppet, utgår i

första hand ersättning för personskada. Ersättningarna till dem som ej kan
beredas full gottgörelse nedsättes med samma kvotdel för var och en. Kan
efter inträffat skadefall befaras att sådan nedsättning blir nödvändig, kan

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordna att ersätt­
ning tills vidare skall utgå endast med viss kvotdel.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Magnus Göransson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1988/89:45, LU8, rskr. 18.

^ Lagen omtryckt 1977:949.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.