SFS 1989:701

890701.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Tag

SFS 1989:701

om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

uikom frän iryckei

den 25 juli 1989

Utfärdad den 21 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 34 §§ trafikskadelagen

(1975:1410)2

Oljande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersätt­

ning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet

fordon (trafikskadeersättning). Lagen tillämpas dock ej på

1. motordrivet fordon som är avsett att föras av gående,
2. motordrivet fordon när det användes för tävling, träning, övningskör-f

ning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde,

3. motorredskap med en tjänstevikt av högst 2000 kg som är inrättat

huvudsakligen som arbetsredskap och som varken är eller bör vara regi­

strerat i bilregistret.

Har till motordrivet fordon som omfattas av lagen kopplats fordon av

annat slag, tillämpas lagens bestämmelser om skada i följd av trafik med

motordrivet fordon på fordonskombinationen i dess h elhet.

34 §'' Förare av moped och förare av motorredskap som, utan att vara

registrerat i bilregistret, omfattas av denna lag skall under färd här i landet

medföra bevis om att fordonet är trafikförsäkrat och på anmodan visa upp
beviset för bilinspektör eller polisman.

Den som bryter m ot första stycket döms till böter, högst ettusen kronor.

Han är dock fri från ansvar, om han senast tredje vardagen efter förseelsen

styrker hos polismyndighet att han hade bevis om trafiklorsäkring vid

tiden för förseelsen samt omständigheterna ger vid handen att förseelsen
har berott på tillfälligt förbiseende.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Maria Renmyr

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1988/89:48, TU 19, rskr. 306.

2 Lagen omtryckt 1977:949.

^ Senaste lydelse 1978:91.

Senaste lydelse 1983:309.

1271

¬

background image

⬢ i-

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.