900152.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:152

om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

Utkom från trycket

den 9 maj 1990

utfärdad den 5 april 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 och 20 §§ trafikskadelagen

(1975; 1410) skall ha följande lydelse.

12

Trafikskadeersättning med anledning av personskada kan jämkas,

om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har

medverkat till skadan. Ersättning till förare som har gjort sig skyldig till
brott som avses i 4§ eller 4 a§ lagen (1951:649) om straff för vissa

trafikbrott kan även jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet har

medverkat till skadan. Har personskada lett till döden, kan ersättning till

efterlevande också jämkas, om den avlidne uppsåtligen har medverkat till

dödsfallet.

Trafikskadeersättning med anledning av sakskada kan jämkas, om vål­

lande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. I fall som avses

i 10 § andra stycket skall sådan medverkan till sakskada anses föreligga,

om vållande i s amband med förandet av det skadade fordonet eller det

fordon varmed den skadade egendomen befordrades eller bristfällighet på

fordonet har medverkat till skadan. Vidare skall i fall s om avses i 11 §

tredje stycket sådan medverkan till sakskada anses föreligga, om vållande i

samband med spårdriften eller bristfällighet i någon anordning för denna

har medverkat till skadan.

Jämkning enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt

med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och

omständigheterna i övrigt.

20

Har skada för vilken trafikskadeersättning utgått vållats uppsåt­

ligen eller genom grov vårdslöshet, inträder försäkringsanstalten intill det
utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd av skadevållaren.

Detsamma gäller, om skadan har vållats genom vårdslöshet av förare som

har gjort sig skyldig till brott som avses i 4 § eller 4 a § lagen (1951:649) om

straff för vissa trafikbrott.

�r järnväg eller spårväg enligt jämvägstrafiklagen (1985:192) eller an­

nan författning ansvarig för skada till följd av spårdriften och har trafik­

skadeersättning utgått för skadan, får försäkringsanstalten kräva ersätt­

ningen åter från den ansvarige i den omfattning som är skälig med hänsyn
till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och omständighe­
terna i övrigt.

Denna lag träder i kraft d en 1 juli 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1989/90:2, JuU2, rskr. 106.

^ Senaste lydelse 1985:194.

' Senaste lydelse 1985:194.

195

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.