SFS 1991:304

910304.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:304 Lag

Utkom från ityckei

oiD ändring i traflkskadelagen (197 5:1410);

den 23 maj 1 991

Utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 33 och 34 §§ traflkskadelagen

(1975:1410) skall ha följande lydelse.

33

Saknas föreskriven trafikförsäkring när motordrivet fordon som

inte är registrerat i bilregistret eller som är avställt brukas i trafik här i
landet av den försäkringspliktige eller av annan med dennes tillstånd,

döms den försäkringspliktige till penningböter.

Fortsätter den försäkringspliktige un der tid då han står under åtal f�r

förseelse som avses i första stycket att begå sådan förseelse, skall vad han

har gjort sig skyldig till före vaije åtal anses som särskilt brott.

34

Förare av moped och förare av motorredskap som, utan att vara

registrerat i bilregi stret, omfattas av denna lag skall under färd här i landet
medföra bevis om att fordonet är traflkförsäkrat och på anmodan visa upp
beviset för bilinspektör eller polisman.

Den som bryter mot första stycket döms till penningböter. Han är dock

fri från an svar, om han senast tredje vardagen efter förseelsen styrker hos
polismyndighet att han hade bevis om trafikförsäkring vid tiden f�r för­

seelsen samt omständigheterna ger vid handen att förseelsen har berott på
tillfälligt förbiseende.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:68, JuU I O, rskr. 15 5.

' Senaste lydelse 1986:1251.

' Senaste lydelse 1989:701.

(f

"i-K ⬢

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.