921121.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1121 Lag

utkom från trycket

OHi ändring 1 trafikskadelagen (1975:1410);

den 16 d ecember 1992

utfärdad den 3 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

i fråga om trafikskadelagen

(1975; 1410)^

dels att 8 och 20 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 § Trafikskadeersättning utgår i fall som avses i denna lag för person-

eller sakskada som uppkommer i följd av trafik med motordrivet fordon

1. här i lan det,

2. i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island,

Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal,

Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland eller �sterrike,

3. under direkt färd mellan två länder som avses i 1 eller 2, om skadan

har tillfogats medborgare i e tt land som avses i I eller 2, sam t

2610

' Prop. 1992/93:8, bet. 1992/93: LU7, rskr. 1992/93:45. Jfr EES-avtalet bilaga IX

avsnitt I och rådets direktiv 72/166/EEG (EGT nr L 1 03, 2.5.1972, s. 1) m. fl.

^ Lagen omtryckt 1977:949.

¬

background image

4. i andra fall, om skadan har tillfogats svensk medborgare eller den som

SFS 1992:1121

har hemvist i Sverige.

I fall som avses i för sta stycket 2 � 4 lämnas trafikskadeersättning dock

endast om fordonet var registrerat här i landet eller tillhörde svenska
staten.

Trafikskadeersättning utgår ej för atomskada i fall då rätten att göra

ersättningsanspråk gällande mot annan än innehavare av atomanläggning
är inskränkt enligt 14 § atomansvarighetslagen (1968:45).

8 a § I fråga om trafikskadeersättning för person- eller sakska da som

uppkommer i följd av trafik i Sverige med motordrivet fordon som är

hemmahörande i ett land som avses i 8 § första stycket 2 tillämpas på
begäran av den skadelidande de regler om ersättning för sådan skada som
gäller i det land där fordonet hör hemma.

I fråga om trafikskadeersättning för person- eller sakskada som uppkom­

mer i följd av trafik i ett land som avses i 8 § första stycket 2 med
motordrivet fordon som är registrerat här i landet eller tillhör svens ka

staten tilläm pas på begä ran av den skadelid ande de regl er om ersätt ning
för sådan skada som gäller i det land där skadan inträffade.

20

Har skada för vilken trafikskadeersättning utgått vållats uppsåt-

ligen eller genom grov vårdslöshet, inträder försäkringsanstalten intill det

utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd av skadevållaren.
Detsamma gäller, om skadan har vållats genom vårdslöshet av förare som
har gjort sig skyldig till brott som avses i 4 § eller 4 a § lagen (1951; 649) om

straff för vissa trafikbrott.

Om trafiksk adeersättning har betalats för en skada som omfattas av

produktansvarslagen (1992:18), inträder försäkringsanstalten intill det ut­

givna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd enligt den lagen.

�r järnväg eller spårväg enligt jämvä gstrafiklagen (1985:192) eller an­

nan författning ansvarig för skada till följd av spå rdriften och har trafik­

skadeersättning utgått för skadan, får försäkringsanstalten k räva ersätt­

ningen åter från den ansvarige i den omfattning som är skälig med hänsyn

till den medverkan som har före kommit på ömse sidor och omständighe­
terna i övrigt.

Denna lag träder i kraft i fr åga om 20 § den 1 januari 19 93 och i övrigt

den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

^Senastclydelse 1990:152.

2611

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.