SFS 1980:1140

801140.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:1

Lag

Utkom från trycket

0^51 änidnHig i trafikskadclagen (1975:1410);

utfärdad den 23 december 1980.

den 29 januari 1981

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 34 § trafikskadelagen (1975:1410)

skall ha nedan angivna lydelse.

34

Förare av moped skall under färd här i landet medföra bevis om att

mopeden är trafikförsäkrad och på anmodan visa upp detta för trafikin-

spektör, bilinspektör eller polisman.

Den som bryter mot första stycket döms till böter, högst ettusen kronor.

Han är dock fri från ansvar, om han senast tredje vardagen efter förseelsen

styrker hos polismyndighet att han hade bevis om trafikförsäkring vid ti­
den för förseelsen samt omständigheterna ger vid handen att förseelsen har

berott på tillfälligt förbiseende.

Denna lag träder i kraft de n dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1980/81; 38, JuU 15, rskr 115.

2 Senaste lydelse 1977:949.

p

dl3

SS

u

as

st

it.'

li

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.