SFS 1968:222

680222.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 222

Lag

angående ändring i lagen den 10 maj 1929 (nr 77) om trafikförsäkring

å motorfordon;

given Stockholms slott den 17 maf 1968.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Ven d e s Konung, göra v e t e r 11 g t; att Vi, med riksdagen^ funnit

goll förordna, att 4, 22, 25 och 26 §§ lagen den 10 maj 1929 om trafilcförsäk-

ring å motorfordon- skaJJ erhålla ändrad lydelse på satt hedan anges.

.

. ⬢ "

" -

⬢'

§⬢' '

-

"

^

Försäkringsplikt åligger icke staten. Kouungen kan, tmder förutsättning

av ömsesidighet, befria främmande stat från försälu-ingsplikt.

Har sådan

trafikförsälcring funnits.

'

22 §. . . ⬢

Det åligger ägare, brukare eller förare av motorfordon att underrätta för­

säkringsgivaren, så snart han fått kännedom om händelse som kan medföra

förs^iringsfall, och att på begäran lämna försäkringsgivaren, behövliga.upp­

lysningar och handlingar.

,

.

,

:

Föres mot

anstalter förlustig.

: . ;

.25 %.

:

⬢⬢ ⬢

Har någon gjort sig skyldig till förseelse; enligt 24 § första stycket, kan

domstol i mål om ansvar för förseelsen eller också på särskild talan sedan

domen i sådant mål vunnit laga lo-aft förelägga honom vid vite att fullgöra

försäkringsplikten.

:

:

;

'

Om nå gon und er tid då han är ställd under åtal' för förseelse ehligt 24 §

^dra eller tredje stycket fortsätter samma förseelse, skall söm aärskilt

⬢"ott anses vad han forbrutit före varje åtal.

⬢ 26 '§

'

'

'

förseelse enligt 24 § första stycket och talan om föreläggande eller

Jfdomande av vite som avses i 25 § första stycket må. upptagas av rätten i

ort där fordonet skaU anses hava sin hemort, om denna rätt med hänsyil

jigj ^^^dningen sam t kostnader och andra omständigheter finner döt lämp-

träder i kraft den 1 juli 1968.

t

115; ILU 34-Rskr 230.

120

»v 4 § se' 1967: 664 samt av 25 och 26 §§ sc 1933: 179.

^ -«8S�00. Svensk författningssamling 1968, Nr 22S�2S4

¬

background image

650

1968 ⬢ Nr 222 och 223

^

�~ cn,., vpdcrbör hava sig liörsamligen alt efterrätta. Till ylierm

Det all a som

underskmit och med Vårt kungl. sigm

JJCL Ullit

visso hava Vi d elta med egen

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 maj 1968.

^

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedeparlemenlel)

lera

HERMAN KLISG

OD

⬢ >>

--»7' ssMw: 4fcj:4«»

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.