SFS 1953:154

530154.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 154.

;

Ii a g

om find rad lydelse ay 1 § lagen den 30 juni 1916 (nr 312) angående

ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik;

given Stodcholms slott den 17 april 196S.

yi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt:attVi, med riksdagen^, funnit

förordna, att 1 § lagen den 30 juni 1916 angående ansvarighet för skada

: ^ Prop. 1953: 3; L^ U 16; Eekr 108.

i; Sonasto lyd elso so 19 28: 164.

74�530024. Svensk ör attnin seamlin 1953, Nr 162�164.

¬

background image

264

� 1953.

v

i följd av automobillrafiki skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedaii,

gives.

1 §.

Med aiitomobil

i timmen.

Härvid förstås

på skenor.

Till automobil

av gående.

Beträffande automobil, som sålts genom avbetalningsköp eller annat kö

med äganderättsförbehåll, skall vid tillämpningen av denna lag köparen an

ses som ägare, ändå att äganderätten ännu icke övergått å honom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1954.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytterme

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. si

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 april 1953.

.

GUSTAF ADOLF.

(L. S.)

(Justitiedepartementet.)

HERMAN ZETTERBE

Senasto lydelse se 1951: 650.

i.'

}'

Nr 152�154,

ark, StocUböIm 1953, K

,

i & Söner,

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.