SFS 1951:650

510650.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 650.

om än drad lydelse av 1 § lagen den 30 jnni 1916 ( nr 312) angående

ansvarighet för skada i följd ay antomohiltrafik;

r

given Stoclcholms slott den 28 september 1951.

V

7^Yi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Kitur^yjgj^des j^Qnung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen\ funnit

gott förordna, att 1 § lagen den 30 juni 1916 angående ansvarighet för skada

i följd av antomohiltrafik skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan an-

te SK' ⬢

i i[ä|än| " te

1 §.

jtfjilai�0ivv.Méd a utomobil avses i denna lag

i(](ji!2! Htesiy motordrivet fordon, som är inrättat huvudsakligen för att självständigt

hyttjas till person- eller godsbefordran;

rib) motordrivet fordon, som är inrättat huvudsakligen såsom dragfordon

för'annat fordon eller för arbetsredskap och är försett med gummihjul;

annat motordrivet fordon, som är konstruerat för eller utan svårighet

kan ändras till en hastighet överstigande 30 kilometer i timmen.

Härvid förstås med fordon varje anordning på hjul, band eller medar,

jl^jjfli.sbm är inrättad för färd på marken och icke löper på skenor,

' Till automobil är icke att hänföra luftfartyg eller motordrivet fordon, som

är avsett att föras av gående.

Riksdagens sk rivelso 19 51: 336.

¬

background image

1552

- 1951. Nr

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1952.

Lagen äger ej tillämpning å skada, som inträffat före ikraftträd

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytlé

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl.'

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 28 september 1951.

GUSTAF ADOLF.

(L. S.)

(Justitiedepartementet.)

HERMAN ZE TTERBER

⬢,r

\

i!lri!;i

å

USvlUtt

fe;;

fel

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.