SFS 2016:667 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 2016:667 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
160667.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § trafikskadelagen (1975:1410)2

ska ha följande lydelse.

4 §

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från trafikförsäkrings-

plikt beträffande

1. motordrivet fordon som tillhör viss främmande stat eller som tillhör ett

Natohögkvarter som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige,

2. annat motordrivet fordon som är registrerat eller hemmahörande i viss

främmande stat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257.

2 Lagen omtryckt 1994:43.

SFS 2016:667

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.