SFS 2018:184 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 2018:184 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
SFS2018-184.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 och 20 §§ trafikskadelagen
(1975:1410)2 ska ha följande lydelse.

11 § Om det uppkommer någon annan person- eller sakskada i följd av trafik
med motordrivet fordon än som anges i 10 §, utgår trafikskadeersättning från
trafikförsäkringen för fordonet.

För sakskada som tillfogas försäkringstagaren genom det egna fordonet

utgår trafikskadeersättning enligt första stycket endast om fordonet brukades
olovligen av någon annan. Ersättning enligt första stycket utgår inte för sak-
skada som genom det egna fordonet tillfogas fordonets brukare eller förare
eller, om fordonet brukades olovligen, den som med vetskap om detta följde
med fordonet eller lät egendom befordras med det.

Skadas ett spårfordon som omfattas av järnvägstrafiklagen (2018:

181) och

som är i trafik eller skadas person eller egendom i ett sådant fordon, utgår
trafikskadeersättning enligt första stycket endast om skadan har orsakats
genom vållande i samband med förandet av det motordrivna fordonet eller
genom bristfällighet på det fordonet. Skadas då också egendom som ingår i
spåranläggningen, gäller det som nu har sagts även i fråga om denna skada.

20 § Har en skada för vilken trafikskadeersättning utgått vållats upp-
såtligen eller genom grov vårdslöshet, inträder försäkringsanstalten intill det
utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd av skadevållaren.
Detsamma gäller om skadan har vållats genom vårdslöshet av en förare som
har gjort sig skyldig till brott som avses i 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott.

Om trafikskadeersättning har betalats för en skada som omfattas av

produktansvarslagen (1992:18), inträder försäkringsanstalten intill det
utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd enligt den lagen.

Om

en

infrastrukturförvaltare

är

ansvarig

enligt

järnvägstrafiklagen (2018:

181) eller annan författning för skada till

följd av spårdriften och trafikskadeersättning har utgått för skadan, får
försäkringsanstalten kräva ersättningen åter från infrastrukturförvaltaren i
den omfattning som är skälig med hänsyn till den medverkan som har
förekommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193.

2 Lagen omtryckt 1994:43.

SFS

2018:184

Publicerad
den

11 april

background image

2

SFS

2018:184

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.