SFS 1993:302 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 1993:302 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
SFS 1993_302 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975_1410)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

783

SFS 1993:302
Utkom från trycket
den 18 maj 1993

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 6 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 § trafikskadelagen

(1975:1410)2 skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1992/93:8, bet. 1992/93: LU35, rskr. 1992/93:307.

2

Lagen omtryckt 1977:949.

background image

SFS 1993:302

16 §3 Beträffande motordrivet fordon som med stöd av 4 § 2 har undan-

tagits från trafikförsäkringsplikt och som saknar trafikförsäkring svarar
samtliga försäkringsanstalter, som vid skadetillfallet hade tillstånd att
meddela trafikförsäkring, solidariskt för den trafikskadeersättning som
skulle ha utgått, om försäkring hade funnits.

I fråga om fordon som är försäkringspliktigt men som saknar trafikför-

säkring har de försäkringsanstalter som avses i första stycket samma ersätt-
ningsansvar som anges där. För sakskada som tillfogas den försäkrings-
pliktige gäller dock detta ansvar endast i fall då fordonet brukades olov-
ligen av annan och antingen ej var registrerat i bilregistret eller var avställt.

De försäkringsanstalter som avses i första stycket svarar även solidariskt

för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått från trafikförsäkringen
för motordrivet fordon vars identitet ej kan fastställas. Från ersättning för
sakskada skall därvid avräknas ett belopp som svarar mot en tjugondedel
av det basbelopp enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring som gäller
för det år då skadehändelsen inträffar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1983:309.

784

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.