SFS 1993:303 Lag om ändring i lagen (19921121) om ändring i trafikskadelagen (19751410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 1993:303 Lag om ändring i lagen (19921121) om ändring i trafikskadelagen (19751410)
SFS 1993_303 Lag om ändring i lagen (19921121) om ändring i trafikskadelagen (19751410)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:303 Lag

om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i
trafikskadelagen (1975:1410);

Utkom från trycket

den 18 maj 1993

utfärdad den 6 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § trafikskadelagen (1975:1410)2

i paragrafens lydelse enligt lagen (1992:1121) om ändring i nämnda lag
skall ha följande lydelse.

8 § Trafikskadeersättning utgår i fall som avses i denna lag för person-
eller sakskada som uppkommer i följd av trafik med motordrivet fordon

1. här i landet,

2. i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island,

Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spa-
nien, Storbritannien, Tyskland eller �sterrike,

3. under direkt färd mellan två länder som avses i 1 eller 2, om skadan

har tillfogats medborgare i ett land som avses i 1 eller 2, samt

1

Bet. 1992/93: LU35, rskr. 1992/93:307.

2

Lagen omtryckt 1977:949.

784

background image

SFS 1993:303

4. i andra fall, om skadan har tillfogats svensk medborgare eller den som

har hemvist i Sverige.

I fall som avses i första stycket 2 � 4 lämnas trafikskadeersättning dock

endast om fordonet var registrerat här i landet eller tillhörde svenska
staten.

Trafikskadeersättning utgår ej för atomskada i fall då rätten att göra

ersättningsanspråk gällande mot annan än innehavare av atomanläggning
är inskränkt enligt 14 § atomansvarighetslagen (1968:45).

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen får

dock i förhållande till Liechtenstein sätta lagen i kraft vid en senare
tidpunkt än i förhållande till i lagen angivna övriga stater.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

785

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.