SFS 1993:1307 Lag om ändring i trafik skadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 1993:1307 Lag om ändring i trafik skadelagen (1975:1410)
SFS 1993_1307 Lag om ändring i trafik skadelagen (1975_1410)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3350

SFS 1993:1307 Lag

om ändring i trafik skadelagen (1975:1410);

utfärdad den 2 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 och 24 §§ trafikskadelagen

(1975:1410)2 skall ha följande lydelse.

5 §3 Trafikförsäkring meddelas av försäkringsanstalt som har fått till-
stånd därtill av regeringen. Försäkringsanstalt som har fått sådant tillstånd
är skyldig att på begäran meddela trafikförsäkring.

Utkom från trycket

den 13 december 1993

1

Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94: NU5, rskr. 1993/94:39. Jfr EES-avtalet bilaga IX

avsnitt I och rådets direktiv 90/618/EEG (EGTnr L 330, 20.11.1990, s. 44).
2

Lagen omtryckt 1977:949.

3

Senaste lydelse 1983:309.

background image

3351

SFS 1993:1307

I tillstånd som avses i första stycket kan skyldigheten att meddela

trafikförsäkring begränsas till att gälla försäkring åt personer som tillhör

viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom visst område.

Utöver vad som följer av första stycket får trafikförsäkring meddelas av

en utländsk EES-försäkringsgivare som för sådan försäkring har gjort
anmälan enligt 2 kap. 2 § första stycket lagen (1993:1302) om EES-försäk-
ringsgivares verksamhet i Sverige och som har utsett en representant för
sig här i landet. En försäkringsgivare som har gjort sådan anmälan är
skyldig att på begäran meddela trafikförsäkring. Finansinspektionen kan
på ansökan begränsa denna skyldighet till att avse personer som tillhör viss
yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom visst område.

En representant som avses i tredje stycket skall vara bosatt i Sverige eller

vara en svensk juridisk person. Försäkringsgivaren skall utfärda en full-
makt för representanten att gentemot skadelidande företräda försäkrings-
givaren och att själv eller genom annan tala och svara för denne angående
försäkringsfall. Representanten skall även ha behörighet att företräda för-
säkringsgivaren vid kontroll av om giltig trafikförsäkring föreligger. Ytter-
ligare föreskrifter om villkor beträffande representanten får meddelas av
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen.

24 §4 I fall som avses i 16 § fördelas försäkringsanstalternas inbördes
ersättningsansvar efter förhållandet mellan beloppen av de premier för
direkt tecknade trafikförsäkringar som härrör från verksamheten här i
landet och som för var och en av dem belöper på näst föregående kalender-
år.

Trafikskadeersättning som har utgetts enligt 16 § andra stycket får intill

en tiondedel av det basbelopp som anges i 21 § krävas åter från den som
var skyldig att ha trafikförsäkring. Ersättningen får dock ej krävas åter, om
fordonet vid skadetillfället brukades olovligen av annan och antingen ej
var registrerat i bilregistret eller var avställt.

Har trafikskadeersättning utgetts enligt 16 § tredje stycket och blir for-

donet sedermera känt, får ersättningen krävas åter från den försäkringsan-
stalt som har meddelat trafikförsäkring för fordonet.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1983:309.

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.