SFS 1993:1382 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 1993:1382 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
SFS 1993_1382 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975_1410)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

SFS 1993:1382
Utkom från trycket
den 20 december 1993

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om trafikskadelagen

(1975:1410)2

dels att 14 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall föras in en ny paragraf, 35 §, av följande lydelse.

14 §3 Från ett fordons trafikförsäkring utgår trafikskadeersättning med

anledning av en och samma händelse med högst 300 miljoner kronor,
ränta och ersättning för rättegångskostnader oräknade. Förslår beloppet ej
till gottgörelse åt var och en som har rätt till ersättning ur beloppet, utgår i
första hand ersättning för personskada. Ersättningarna till dem som ej kan
beredas full gottgörelse nedsättes med samma kvotdel för var och en. Kan
efter inträffat skadefall befaras att sådan nedsättning blir nödvändig, kan
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordna att ersätt-

ning tills vidare skall utgå endast med viss kvotdel.

Om skada uppkommer i följd av trafik här i landet med ett fordon som

hör hemma i något av länderna inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området, tillämpas på begäran av den skadelidande i stället för första
stycket de föreskrifter om obligatorisk motorfordonsförsäkring som gäller i
det land där fordonet hör hemma.

35 § Trafikförsäkring som meddelas enligt denna lag skall i fråga om
skada som uppkommer i följd av trafik med ett motordrivet fordon i något
annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige, utöver

vad som gäller om trafikskadeersättning enligt denna lag, täcka ersättning
som enligt lagstiftningen i det land där skadan uppkommit skall omfattas
av en obligatorisk motorfordonsförsäkring. Detta gäller även i fråga om
skada som uppkommer vid direkt färd mellan två länder som ingår i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om skadan tillfogas en med-
borgare i ett sådant land.

Tillhör fordon som avses i första stycket svenska staten skall svenska

staten i stället bära ersättningsansvaret.

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:71, bet. 1993/94: LU8, rskr. 1993/94:65. Jfr EES-avtalet bilaga IX,

rådets direktiv 72/166/ EEG (EGT nr L 291, 28.12.1972, s. 162) och 90/232/EEG
(EGT nr L 129, 19.5.1990 s. 33).
2

Lagen omtryckt 1977:949.

3

Senaste lydelse 1988:1246.

3533

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I förhållande till

Liechtenstein får regeringen sätta lagen i kraft vid en senare tidpunkt än i
förhållande till övriga stater.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.