SFS 1993:1383 Lag om ändring i lagen (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 1993:1383 Lag om ändring i lagen (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
SFS 1993_1383 Lag om ändring i lagen (1993_302) om ändring i trafikskadelagen (1975_1410)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1383
Utkom från trycket
den 20 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1993:302) om ändring i
trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 § trafikskadelagen

(1975:1410)2 i paragrafens lydelse enligt lagen (1993:302) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

16 §3 Beträffande motordrivet fordon som med stöd av 4 § 2 har undan-

tagits från trafikförsäkringsplikt och som saknar trafikförsäkring svarar
samtliga försäkringsanstalter, som vid skadetillfallet hade tillstånd att

meddela trafikförsäkring eller som hade gjort sådan anmälan som avses i
5 § tredje stycket, solidariskt för den trafikskadeersättning som skulle ha
utgått, om försäkring hade funnits.

I fråga om fordon som är försäkringspliktigt men som saknar trafikför-

säkring har de försäkringsanstalter som avses i första stycket samma ersätt-
ningsansvar som anges där. För sakskada som tillfogas den försäkrings-
pliktige gäller dock detta ansvar endast i fall då fordonet brukades olov-
ligen av annan och antingen ej var registrerat i bilregistret eller var avställt.

De försäkringsanstalter som avses i första stycket svarar även solidariskt

för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått från trafikförsäkringen
för motordrivet fordon vars identitet ej kan fastställas. Från ersättning för
sakskada skall därvid avräknas ett belopp som svarar mot en tjugondedel
av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller
för det år då skadehändelsen inträffar. Vid skador på renar skall någon
avräkning inte ske.

Denna lag träder i kraft såvitt avser tredje stycket den 1 januari 1994 och

i övrigt den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1992/93:257, prop. 1993/94:71, bet. 1993/94: NU5, bet. 1993/94: LU8, rskr.

1993/94:39, rskr. 1993/94:65. Jfr EES-avtalet bilaga IX och rådets direktiv 90/618/

EEG (EGT nr L 330, 29.11.1990, s. 44).
2

Lagen omtryckt 1977:949.

3

Senaste lydelse 1983:309.

3534

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.