SFS 1993:1384 Lag om ändring i lagen (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 1993:1384 Lag om ändring i lagen (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
SFS 1993_1384 Lag om ändring i lagen (1993_303) om ändring i lagen (1992_1121) om ändring i trafikskadelagen (1975_1410)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1993:303) om ändring i lagen
(1992:1121) om ändring i trafikskadelagen
(1975:1410);

SFS 1993:1384

Utkom från trycket

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § trafikskadelagen (1975:1410)2

i paragrafens lydelse enligt lagen (1993:303) om ändring i lagen
(1992:1121) om ändring i trafikskadelagen skall ha följande lydelse.

8 § För person- eller sakskada som uppkommer i följd av trafik här i
landet med motordrivet fordon utgår trafikskadeersättning i fall som anges
i denna lag. Trafikskadeersättning utgår i motsvarande fall också för skada
som i följd av trafik utomlands med här i landet registrerat eller svenska
staten tillhörigt motordrivet fordon tillfogas svensk medborgare eller den
som har hemvist i Sverige.

Trafikskadeersättning utgår ej för atomskada i fall då rätten att göra

ersättningsanspråk gällande mot annan än innehavare av atomanläggning
är inskränkt enligt 14 § atomansvarighetslagen (1968:45).

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94: 71, bet. 1993/94: LU8, rskr. 1993/94:65.

2

Lagen omtryckt 1977:949.

3535

den 20 december 1993

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.