SFS 1993:1606 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 1993:1606 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
SFS 1993_1606 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975_1410)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

4060

SFS 1993:1606

Utkom från trycket

den 29 december 1993

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § trafikskadelagen (1975:1410)2

skall ha följande lydelse.

3 § Staten är ej skyldig att hålla trafikförsäkring. Sådan skyldighet åvilar
ej heller annan beträffande

1. motordrivet fordon under tid då fordonet är taget i anspråk med

nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262) eller civilförsvarslagen
(1960: 74) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt någon av dessa
lagar eller hemföras efter rekvisition eller förfogande eller då det brukas i
samband med besiktning för uttagning för totalförsvarets behov.

2. motordrivet fordon under tid då fordonet innehas av Försvarsmak-

ten enligt skriftligt avtal som har träffats av myndigheten eller då fordonet
brukas för att avlämnas eller hemföras enligt sådant avtal.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:33, bet. 1993/94:FöU3, rskr. 1993/94:71.

2

Lagen omtryckt 1977:949.

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.